Promuj ideę Klubów Odporności Naturalnej i krzewienia kultury obywatelskiej i prawnej!

Czy bez powszechnej kultury naturalnej odporności opartej na podstawach naukowych oraz bez krzewienia i wzmacniania kultury obywatelskiej i prawnej zdołamy wyjść na stałe z komunizmu sanitarnego, wymuszającego systematyczne przyjmowanie odporności eksperymentalnej?

Wspólnie możemy merytorycznie przeciwstawić się totalitaryzmowi sanitarnemu, autorytarnym, bezprawnym rządom, jednocząc się w idei krzewienia:

  • kultury zdrowotnej – opartej na bezpiecznych osiągnięciach nauki i etycznej medycynie hipokratesowej
  • kultury obywatelskiej – tworząc świadomą, odpowiedzialną społeczność lokalną w duchu wolności i poszanowanie własności
  • kultury prawnej – przywracając wpływ społeczeństwa na administrację, kształcąc umiejętności prawne i obywatelskie na fundamentach cywilizacji łacińskiej

Kultura naturalnej odporności oparta na zdrowym trybie życia i zdrowym sposobie odżywiania, wzmacnia uzdrawiające siły natury, które stanowią ważny element walki o zachowanie bądź odzyskanie zdrowia. Dotyczy to wszystkich części medycyny: profilaktyki, leczenia i rehabilitacji. Po ogłoszeniu pandemii Covid-19 rządy natychmiast zaczęły wymuszać osłabiający siły obronne organizmu styl życia obywateli. Odbywało się to głównie poprzez zarządzanie stałego noszenia masek poza domem, zakazywanie dostępu do świeżego powietrza i obiektów rekreacyjno- sportowych oraz poprzez wprowadzanie lockdownów i kwarantanny. Osłabiało to zdrowie wielu ludzi, którzy nie znali opartych na zasadach nauki sposobów dbania o zachowanie bądź wzmacnianie naturalnej odporności w tak trudnych warunkach.

Primum non nocere” – po pierwsze nie szkodzić. Ta zasada etyczna znana jest już studentom medycyny. Ma ona przypominać lekarzom, aby przed podjęciem leczenia pacjenta rozważyli, czy ich działanie nie spowoduje nieodwracalnych szkód w zdrowiu pacjenta. Jeśli nie chcemy być wolnymi i zdrowymi ludźmi, to nie dziwmy się temu co nas spotyka.

Justyna Socha o idei lokalnych Klubów Naturalnej Odporności.
Inicjatywa, czyli jednoczenie lokalnych społeczności w oparciu o idee krzewienia kultury naturalnej odporności, kultury obywatelskiej i prawnej, aby bronic się przed totalitaryzmem sanitarnym jest w naszych/Waszych rękach. Wcielenie idei Klubów, wprowadzenie w praktykę, może być tarczą świadomych ludzi przeciw zapędom totalitarystów sanitarnych. Jeśli nie chcemy być wolnymi i zdrowymi ludźmi, to nie dziwmy się temu co nas spotyka.  

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.