Promuj ideę Klubów Odporności Naturalnej i krzewienia kultury obywatelskiej i prawnej!
Konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Jak dbam o zdrowie i dobry humor?”.
Konkurs jest zorganizowany w ramach wydarzenia/akcji „Koncert Charytatywny #dlaNeli”.
Wybrane prace zostaną przekazane na licytacje z przeznaczeniem na akcję charytatywną – pomoc dla Neli Wychodzkiej.
Uczestnikami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie klas 0 – VI szkół podstawowych z powiatu opolskiego (powiat Opole Lubelskie). Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prac z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.
W ramach konkursu mogą zostać przygotowane prace w dowolnej technice plastycznej w formacie A4, A3.
Prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie przez uczestnika konkursu.
Każda praca do konkursu powinna być z tyłu opisana: Imię i nazwisko autora oraz wiek.
Prace należy dostarczyć do dnia 25 maja 2022r. do Opolskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskim, pod adres:
ul. Lubelska 30
24-300 Opole Lubelskie
Prace zostaną ocenione przez komisję (wyłonioną przez organizatora) według następujących kryteriów:
  • zgodność tematu,
  • kreatywny i twórczy sposób wypowiedzi,
  • oryginalność środków wyrazu,
  • komunikatywność dla przeciętnego odbiorcy,
  • estetyka pracy.
Wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi w dniu 29 maja 2022r., a wyniki zostaną ogłoszone podczas Koncertu charytatywnego #dlaNeli w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim o godz. 15.00. Laureatom zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody.
#dlaNeli #PomagamyNelce

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.