Promuj ideę Klubów Odporności Naturalnej i krzewienia kultury obywatelskiej i prawnej!
[9 marca 2022 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w Senacie RP]

Petycja z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustanowienia Dnia Pamięci Ofiar Przymusowych Eksperymentów Medycznych, obchodzonego każdego roku w dniu 4 czerwca (P10-14/22).

„Działając na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach, ja niżej podpisany obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się z prośbą o ustanowienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Dnia Pamięci Ofiar Przymusowych Eksperymentów Medycznych”, obchodzonego co roku 4 czerwca.”
Tekst ze strony internetowej senat.gov.pl (wykaz petycji):
„W opinii wnoszącego petycję, ustanowienie Dnia Pamięci Ofiar Przymusowych Eksperymentów Medycznych przyczyni się do należytego i godnego upamiętnienia wszystkich ofiar pseudo-medycznych eksperymentów dokonywanych w przeszłości na niewinnych osobach, przysparzających im ból i kalectwo, poniżających ich przyrodzoną godność, łamiących tym samym podstawowe prawa człowieka. Zdaniem autora petycji, ustanowienie wnioskowanego dnia przyczyni się nie tylko do przywołania i utrwalenia tragicznej pamięci o ofiarach przymusowych eksperymentów medycznych wśród obecnie żyjących, lecz będzie także ważną przestrogą dla przyszłych pokoleń, by nigdy więcej ludzkość nie pozwalała, w imię postępu, na cierpienie, niszczenie fizyczne i psychiczne ludzi. 9 marca 2022 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.”
„Kierując się głębokim przekonaniem, iż ofiary przymusowych eksperymentów medycznych zasługują na należyte i godne upamiętnienie, zwracam się z prośbą o ustanowienie dnia 4 czerwca „Dniem Pamięci Ofiar Przymusowych Eksperymentów Medycznych”. W szeroko pojętym interesie publicznym jest przywołanie i zachowanie w pamięci przyszłych pokoleń wiedzy na temat okrucieństw zadawanych ofiarom przymusowych eksperymentów medycznych na przestrzeni dziejów. Winniśmy Im pamięć! Naszym moralnym obowiązkiem jest oddać Im hołd, czemu służyć będzie ustanowiony przez organy władzy państwowej „Dzień Pamięci Ofiar Przymusowych Eksperymentów Medycznych”. Zbrodnicze doświadczenia medyczne na ludziach zapisane są niechlubnie na kartach historii świata. Naszym moralnym obowiązkiem jest pamiętać o tych tragediach i okrucieństwach, aby uchronić siebie i przyszłe pokolenia przed brakiem poszanowania dla godności osobowej człowieka, po to, abyśmy w obliczu postępu technologiczno-przemysłowego wkraczali bezpiecznie w przyszłość, sumiennie przestrzegali praw człowieka, w oparciu o podstawowe zasady etyki, kodeks norymberski, cały szereg międzynarodowych deklaracji oraz praw chroniących organizm ludzki przed pogwałceniem godności i norm definiujących człowieczeństwo. Proszę o przychylną decyzję, która zapewni realizację tej inicjatywy, tak ważnej w wymiarze społecznym i moralnym.”

LINK do petycji na stronie internetowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej: https://www.senat.gov.pl/prace/petycje/wykaz-tematow-petycji/petycja,667.html

Udostępnij

O autorze

Dziennikarz obywatelski, wolnościowiec, społecznik.
E-mail: postawnawolnosc@gmail.com
„Prawa człowieka i obywatela. Wolność słowa i prasy – Każdy obywatel ma prawo bez żadnych ograniczeń mówić i pisać, co mu się podoba. Wszelkiego rodzaju przerywanie przemówień, uprzednie cenzurowanie odczytów, mów, gazet i książek jest niedopuszczalne. W państwach praworządnych kontrola nad prasą jest ześrodkowana w ręku niezawisłych sądów.”
„Wobec tego, że każdy obywatel, bezpośrednio lub choćby pośrednio, wpływa na uchwalanie ustaw i kształtowanie się zarządu państwa, każdy jest obowiązany przynajmniej w ogólnym zarysie znać swoje prawa i obowiązki. Znajomość ogólnych zasad prawa jest niezbędna dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakiemu zawodowi się poświęca. Toteż w państwach dobrze zorganizowanych nauka prawa w ogólnym zarysie wchodzi w zakres przedmiotów obowiązkowych w szkołach średnich, niezależnie od istnienia wydziałów prawa na uniwersytetach.”
źródło: Przedwojenny podręcznik kultury prawnej dla uczącej się młodzieży szkolnej (Ogólne zasady prawa : podręcznik dla wyższych klas szkół średnich / oprac. Aleksander Mogilnicki. 1930 | Warszawa : M. Arct)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.