Promuj ideę Klubów Odporności Naturalnej i krzewienia kultury obywatelskiej i prawnej!